Prohlédnout košík (0)
Persona 5 Strikers Takeover

Podmínky použití

Pozadí

Tyto Podmínky pro použití spolu s jakýmikoli a všemi dalšími dokumenty uvedenými v tomto dokumentu stanoví podmínky použití, na základě kterých můžete tuto webovou stránku používat, https://www.shop4cz.com/ ("Naše stránky"). Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte. Váš souhlas s těmito Smluvními podminkami a dodržování těchto Podmínek se považuje za nabyté při prvním použití našeho webu. Nesouhlasíte-li s těmito Podmínkami užití, musíte okamžitě přestat používat naše stránky. Tyto Smluvní podmínky se nevztahují na prodej zboží. Další informace naleznete v našich Smluvních podmínkách .

1. Definice a interpretace

1.1 V těchto Podmínkách pro použití, pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující výrazy následující významy:

"Účet"Znamená účet požadovaný pro uživatele k přístupu a / nebo použití určitých oblastí našeho webu, jak je podrobně popsáno v sekci 4;
"Obsah"Znamená jakýkoli text, obrázky, zvuk, video, skripty, kód, software, databáze a jakoukoli jinou formu informací, které mohou být uloženy v počítači, který se nachází, nebo je součastí našich stránek;
"Uživatel"Znamená uživatele našeho webu;
"Obsah uživatele"Znamená jakýkoli obsah odeslaný uživateli našich stránek, včetně, nikoliv však pouze, podávání recenzí; a
"My/Námi/Nás"Znamená Xbite Ltd, společnost registrovaná v Anglii pod číslem 6520821, jejíž registrovaná adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

2. Informace o nás

2.1 Náše stránky, https://www.shop4cz.com/, jsou vlastněny a provozovány firmou Xbite Ltd, společnost s ručením omezeným, registrovaná v Anglii pod číslem 6520821, jejíž registrovaná adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

3. Přístup na Naše stránky

3.1 Přístup na stránky je bezplatný.

3.2 Je Vaší povinností učinit veškerá nezbytná opatření k přístupu k naše stránky.

3.3 Přístup na naše stránky je poskytován "tak jak je" a na "jak jsou k dispozici" základě. Můžeme kdykoli a bez upozornění pozměnit, pozastavit nebo přerušit Naše stránky (nebo její část). Nejsme povinni se Vám nijak zodpovídat, pokud naše stránky (nebo jejich část) nejsou k dispozici kdykoli a v jakékoli době.

4. Účty

4.1 Některé části našeho webu (včetně možnosti nákupu zboží od nás) mohou vyžadovat přístup k účtu.

4.2 Nemůžete si vytvořit účet, pokud jste mladší 18 let.

4.3 Při vytváření účtu musí být poskytnuté informace přesné a úplné. Pokud se některé z Vašich informací později změní, je Vaší povinností zajistit, aby byl Váš účet aktualizován.

4.4 Doporučujeme, abyste pro svůj účet zvolili silné heslo, které se skládá z kombinace malých a velkých písmen, čísel a symbolů. Je vaší odpovědností chránit Vaše heslo. Svůj účet nesmíte sdílet s nikým jiným. Pokud se domníváte, že Váš účet je používán bez vašeho svolení, kontaktujte nás prosím okamžitě na Kontakt . Nezodpovídáme za žádné neoprávněné použití Vašeho účtu.

4.5 Nesmíte používat účet jiného uživatele.

4.6 Veškeré osobní údaje poskytnuté na Vašem účtu budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s Vašimi právy a našimi povinnostmi podle zákona o Ochraně osobních údajů z roku 1998, jak je stanoveno v článku 17.

4.7 Pokud chcete svůj účet zrušit, můžete to kdykoli udělat. Zrušení Vaše účtu bude mít za následek odstranění Vašich informací. Zrušením účtu odstraníte také přístup do všech oblastí našeho webu, které vyžadují přístup k účtu.

4.8 Podrobnosti o kreditní kartě nejsou uloženy v našich systémech. Při platbě je vytvořen bezpečný token, který nahradí Vaše číslo karty. Toto skryje Vaše detaily od každého, kromě toho, kdo zpracovává platby, a tyto údaje jsou uchovávány v zabezpečených systémech. Díky tomu budou všechny Vaše platby v budoucnosti jednodušší a bezpečnější.

5. Práva k duševnímu vlastnictví

5.1 S výjimkou Uživatelského obsahu (viz článek 6), veškerý obsah obsažený na našich stránkách a autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví, která jsou v tomto obsahu obsažena, pokud nejsou speciálně označena jinak, náleží nám nebo nám byly licencovány. Veškerý obsah (včetně obsahu pro uživatele) je chráněn platnými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví Spojeného království a mezinárodního práva.

5.2 S výhradou článku 5.3. Nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, sublicencovat, ukládat nebo jakýmkoli jiným způsobem znovu používat obsah z našich webových stránek, pokud nám to výslovně písemně neschválíme.

5.3 Můžete:

5.3.1 Přistupovat, prohlížet a používat Naše stránky ve webovém prohlížeči (včetně možností procházení webovými aplikacemi zabudovaných do jiných typů softwaru nebo aplikací)5.3.2 Stáhnout si náš web (nebo jeho část) pro ukládání do mezipaměti5.3.3 Vytisknout stránku(-y) z našeho webu5.3.4 Stáhnout si výpisy ze stránek na našich stránkách; a5.3.5 Uložit stránky z našich stránek pro pozdější a / nebo offline prohlížení.

5.4 Náš status majitele a autora Obsahu na našich stránkách (nebo případně určených poskytovatelů licencí) musí být vždy přiznáno.

5.5 Nesmíte používat žádný obsah vytištěný, uložený nebo stažený z našich stránek k obchodním účelům bez předchozího získání licence od nás (případně od našich poskytovatelů licence).

6. Obsah uživatele

6.1 Uživatelský obsah na našich webových stránkách zahrnuje (ale není nutně omezen na) recenze produktů.

6.2 Účet je vyžadován, pokud chcete odeslat uživatelský obsah. Další informace naleznete v článku 4.

6.3 Souhlasíte s tím, že budete mít výhradní odpovědnost za Váš uživatelský obsah. Konkrétně souhlasíte, zastupujete a zaručujete, že máte právo předložit uživatelský obsah a že veškerý takový uživatelský obsah bude v souladu s našimi Pravidly pro použití, které jsou podrobně popsány v kapitole 12.

6.4 Souhlasíte s tím, že budete odpovědní vůči nám a v plném rozsahu povoleném zákonem nás odškodníte za jakékoliv porušení záruk, které jste nám poskytli podle odstavce 6.3. Budete zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která jsme utrpěly v důsledku tohoto porušení.

6.5 Vy (nebo případně Vaši licencovaní poskytovatelé) svěřujete vlastnictví uživatelského obsahu a veškerá práva duševního vlastnictví, která v něm existují. Po odeslání uživatelského obsahu nám udělujete bezpodmínečnou, nevýhradní, zcela převoditelnou, bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou licenci k používání, ukládání, archivaci, syndikování, publikování, přenos, úpravy, reprodukce, distribuce, zobrazení, provádění a sublicencování svého uživatelského obsahu pro účely provozování a propagace našich stránek. Kromě toho udělujete také jiným uživatelům právo kopírovat a citovat Váš uživatelský obsah na našich stránkách.

6.6 Pokud chcete odebrat uživatelský obsah z našich stránek, dotyčný uživatelský obsah bude smazán. Mějte však na paměti, že ukládání do mezipaměti nebo odkazy na uživatelský obsah nemusí být okamžitě k dispozici (nebo nemusí být vůbec dostupné, pokud jsou mimo naši kontrolu).

6.7 Můžeme odmítnout, překlasifikovat nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah z našich webových stránek, který podle našeho názoru porušuje naše Pravidla pro použití nebo pokud obdržíme stížnost od třetí strany a zjistíme, že dotyčný uživatelský obsah by měl být odstraněn.

7. Odkazy na naše stránky

7.1 Můžete odkazovat na naše stránky za předpokladu, že:

7.1.1 to děláte spravedlivě a legálně;7.1.2 tak neučiníte způsobem, který naznačuje jakoukoli formu asociace, schválení nebo schválení na naší straně, kde neexistuje;7.1.3 nepoužíváte žádné logo nebo obchodní značky zobrazené na našich stránkách bez našeho výslovného písemného souhlasu; a7.1.4 tak neučiníte způsobem, který by měl způsobit poškození naší pověsti nebo neoprávněnou výhodu z ní.

7.2 Můžete odkazovat na libovolnou stránku našeho webu.

7.3 Framování nebo vkládání stránek na jiných webových stránkách není povoleno bez našeho výslovného písemného souhlasu. Pro další informace nás prosím kontaktujte .

7.4 Nemůžete odkazovat na naše stránky z jiných stránek, jejichž hlavní obsah obsahuje materiál, který:

7.4.1 je sexuálně explicitní;7.4.2 je obscénní, úmyslně urážlivý, nenávistný nebo jinak nevhodný;7.4.3 podporuje násilí;7.4.4 podporuje nebo napomáhá jakékoli formě protiprávní činnosti;7.4.5 diskriminuje nebo jakýmikoliv jiným způsobem hanobí jakékoli osoby, skupiny nebo skupiny osob, rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotně či mentálně postižené, sexuální orientace nebo věku;7.4.6 je zamýšleno nebo jinak ohrožuje, obtěžuje, otravuje, je nepříjemné, rozrušuje nebo zpochybňuje jinou osobu;7.4.7 je zavádějící nebo je jinak pravděpodobné, že může oklamat jinou osobu;7.4.8 zamýšlí nebo jinak porušuje (nebo ohrožuje) soukromí jiné osoby;7.4.9 se zavadějícím způsobem vydávává za jinou osobu nebo jinak zkresluje identitu či příslušnost konkrétní osoby způsobem, který vědomě klame (zřejmé parodie nejsou zahrnuty v této definici za předpokladu, že nespadají do žádného z ostatních ustanovení pododstavce 7.4 );7.4.10 naznačuje jakoukoli formu afilace s námi, která neexistuje;7.4.11 porušuje nebo napomáhá porušování práv duševního vlastnictví (včetně, ale nikoliv výlučně, autorských práv, ochranných známek a databázových práv) jakékoli jiné strany; nebo7.4.12 je porušena jakákoli zákonná povinnost vůči třetí straně včetně a mimo jiné, smluvních povinností a povinností důvěry.

7.5 Omezení obsahu v článku 7.4 se nevztahují na obsah odesílaný na stránky jinými uživateli za předpokladu, že primární účel webu je v souladu s ustanoveními bodu 7.4. Není například zakázáno zveřejňovat odkazy na obecně zaměřených sociálních sítích pouze proto, že jiný uživatel může takový obsah zveřejnit. Je však zcela zakázáno zveřejňovat odkazy na webových stránkách, které se zaměřují na podávání takového obsahu od uživatelů.

8. Odkazy na jiné stránky

8.1 Odkazy na jiné weby mohou být na našich stránkách. Pokud není výslovně uvedeno, tyto stránky nejsou pod naší kontrolou. Nepřebíráme ani přijímáme odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran. Vložení odkazu na jinou stránku na našich stránkách je pouze pro informaci a neznamená, že by byly podporovány samotné stránky nebo osoby, které je mají pod kontrolou.

9. Odmítnutí odpovědnosti

9.1 Nic na našich stránkách nepředstavuje rady, na které byste se měli spolehnout. Vše je poskytováno pouze pro obecné informační účely.

9.2 Pokud to zákon dovoluje, neposkytujeme žádné zastoupení ani záruku, že naše stránky budou vyhovovat Vašim požadavkům, že neporušují práva třetích stran, že budou kompatibilní se všemi softwarovými a hardwarovými produkty nebo že budou bezpečné. Pokud v důsledku naší neschopnosti vykonávat přiměřené kroky poškodí jakýkoli digitální obsah na našich stránkách Vaše zařízení nebo jiný digitální obsah, který Vám patří, můžete si nárokovat určité opravné prostředky. Další informace o Vašich právech a nápravných opatřeních jako zákazníků Vám poskytne místní úřad Citizens Advice Bureau nebo Office for Business Standards Office.

9.3 Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že obsah na našich stránkách bude úplný, přesný a aktuální. Nevydáváme však žádné prohlášení, záruky (výslovné ani předpokládané), že obsah je úplný, přesný nebo aktuální. Vezměte prosím na vědomí, že tato výjimka se nevztahuje na informace týkající se zboží k prodeji na našich stránkách. Další informace naleznete v našich Smluvních podmínkách

9.4 Nezodpovídáme za obsah nebo přesnost ani za žádné názory, pohledy nebo hodnoty vyjádřené v Uživatelském obsahu. Jakékoli takové názory, pohledy nebo hodnoty jsou názory příslušného uživatele a v žádném případě neodrážejí naše názory, pohledy nebo hodnoty.

10. Naše odpovědnost

10.1 Ustanovení tohoto článku 10 se vztahují pouze na používání našeho webu a nikoliv na prodej zboží, který se řídí odděleně našimi Obchodními podmínkami .

10.2 V plném rozsahu povoleném zákonem nepřijímáme vůči žádnému uživateli žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už předvídatelnou nebo jinou, v případě smluv, přečinu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, vyplývající z nebo v souvislosti s použitím (nebo neschopnosti používat) našeho webu nebo s použitím nebo spoléhání na jakýkoli obsah (včetně obsahu uživatele) zahrnutý na našich stránkách.

10.3 V nejširším rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a garance (ať už výslovné nebo předpokládané), které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli obsah obsažený na našich stránkách.

10.4 Naše stránky jsou určeny pouze pro nekomerční účely. Pokud jste obchodním uživatelem, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, prodeje, podnikání nebo výnosů; ztrátu obchodní příležitosti, reputace; ztrátu očekávaných úspor; přerušení podnikání; nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu.

10.5 Využíváme veškeré přiměřené schopnosti a péči, abychom zajistili, že naše stránky neobsahují žádné viry ani další malware. Nicméně, s výhradou ustanovení 9.2, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené virem nebo jiným škodlivým softwarem, útokem distribuovaného odmítnutí služby nebo jiným škodlivým materiálem nebo událostí, která by mohla nepříznivě ovlivnit hardware, software, data nebo jiný materiál, ke kterému dochází v důsledku Vašeho používání našeho webu (včetně stažení jakéhokoli obsahu z něj) nebo jiných webových stránek uvedených na našich stránkách.

10.6 Nepřebíráme ani nesmíme přijmout odpovědnost vyplývající z jakéhokoli narušení nebo nedostupnosti našeho webu vyplývající z vnějších příčin, včetně selhání vybavení ISP, selhání hostitelského zařízení, selhání komunikační sítě, přírodních událostí, válečných aktů, nebo právního omezení a cenzury.

10.7 Nic v těchto Podmínkách pro použití nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvod nebo záměrné zkreslení, za smrt nebo zranění z nedbalosti nebo za jakékoli jiné formy odpovědnosti, které nelze vyloučit nebo omezit zákonem. Podrobné informace o zákonných právech spotřebitelů, včetně těch, které se vztahují k digitálnímu obsahu, se obraťte na místní úřad Citizens’ Advice Bureau nebo na Trading Standards Office.

11. Viry, malware a zabezpečení

11.1 Vyvíjíme veškeré přiměřené schopnosti a péči, abychom zajistili, že naše stránky budou bezpečné a bez virů a dalšího malwaru.

11.2 Jste odpovědní za ochranu Vašeho hardwaru, softwaru, dat a jiného materiálu před viry, škodlivým softwarem a dalšími bezpečnostními riziky na internetu.

11.3 Nesmíte úmyslně šířit viry nebo jiný škodlivý software nebo jakýkoli jiný materiál škodlivý nebo technologicky škodlivý na naše stránky nebo prostřednictvím našeho webu.

11.4 Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakékoli části našeho webu, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na jakýkoli jiný server, počítač nebo databázi připojenou k našim stránkám.

11.5 Nesmíte napadnout naše stránky prostřednictvím útoku na popření služby, útoku na distribuované odmítnutí služby nebo jiným způsobem.

11.6 Pokud porušíte ustanovení pododstavců 11.3 až 11.5, můžete spáchat trestný čin podle zákona o Zneužívání počítačů z roku 1990. Každé takové porušení bude oznámeno příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme plně spolupracovat s těmito orgány tím, že jim zveřejníme Vaši identitu. Vaše právo používat náš web okamžitě skončí v případě takového porušení.

12. Zásady přijatelného použití

Můžete používat Náš web způsobem, který je zákonný a je v souladu s ustanoveními tohoto článku 12. Konkrétně:

12.1.1 musíte se ujistit, že plně dodržujete veškeré místní, národní nebo mezinárodní zákony a / nebo předpisy;12.1.2 nesmíte používat Náš web žádným způsobem nebo pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo podvodný;12.1.3 nesmíte používat Náš web k vědomému odesílání, nahrávání nebo jakémukoli jinému způsobu přenosu dat, který obsahují jakoukoli formu viru nebo jiného škodlivého softwaru nebo jiný kód určený k nepříznivému ovlivnění hardwaru, softwaru nebo dat jakéhokoli druhu; a12.1.4 nesmíte používat Náš web žádným způsobem nebo za žádným účelem, který by měl jakýmkoli způsobem poškodit jakoukoli osobu nebo osoby.

Při odesílání Uživatelského obsahu (nebo jakýmkoli jiným způsobem s využitím našich stránek) nesmíte odesílat, komunikovat ani jinak dělat nic, co by:

12.2.1 je sexuálně explicitní;12.2.2 je obscénní, úmyslně urážlivý, nenávistný nebo jinak nevhodný;12.2.3 podporuje násilí;12.2.4 podporuje nebo napomáhá jakékoli formě protiprávní činnosti;12.2.5 diskriminovalo nebo je jakkoliv hanobilo jakoukoli osobu, skupinu nebo skupinu osob, rasu, pohlaví, náboženství, národnost, zdravotně a mentálně postižené, sexuální orientaci nebo věk;12.2.6 je zamýšleno nebo nějak ohrožuje, obtěžuje, otravuje, poplašuje, je nepohodlí, rozrušuje nebo zpochybňuje jinou osobu;12.2.7 by kalkulovalo nebo jinak navádělo k podvodu;12.2.8 by mělo nebo jinak narušovalo (nebo ohrožovalo) práva jiné osoby na soukromí;12.2.9 co by zavádělo jakékoli osoby nebo jinak misinterpretovalo Vaší totožnost způsobem, který je by naváděl k podvodu či oklamání (zřejmé parodie nejsou zahrnuty do této definice za předpokladu, že nespadají do žádného z ostatních ustanovení tohoto pododstavce 12.2);12.2.10 naznačuje jakoukoli formu afilace s námi, která neexistuje;12.2.11 porušuje nebo napomáhá porušování práv duševního vlastnictví (včetně, ale nikoliv výlučně, autorských práv, patentů, ochranných známek a databázových práv) jakékoli jiné strany; nebo12.2.12 porušuje jakoukoli zákonnou povinnost vůči třetí straně, včetně smluvních povinností a povinností důvěry.

12.3 Vyhrazujeme si právo Vám pozastavit nebo ukončit přístup na naše stránky, pokud podstatně porušíte ustanovení tohoto článku 12 nebo jiných ustanovení těchto Podmínek pro použití. Konkrétně můžeme provést jednu nebo více z následujících akcí:

12.3.1 pozastavit, ať dočasně nebo trvale, Váš účet a / nebo Vaše právo na přístup k našim stránkám;12.3.2 odebrat veškerý Uživatelský obsah, který jste předložili, a který porušuje tato Pravidla přijetelného použití;12.3.3 vydat Vám písemné varování;12.3.4 zahájit soudní řízení proti Vám za úhradu veškerých příslušných nákladů na základě odškodnění vyplývajících z Vašeho porušení;12.3.5 podnikntou proti Vám případné další právní kroky;12.3.6 zveřejnit takové informace orgánům činným v trestním řízení podle požadavků nebo podle toho, co považujeme za přiměřeně nutné; a / nebo12.3.7 jakékoliv jiné kroky, které považujeme za přiměřené (a zákonné).

12.4 Tímto vylučujeme jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakýchkoli činností (včetně, ale nikoliv výlučně, těch, které jsou uvedeny výše), které můžeme přijmout v reakci na porušení těchto Podmínek pro použití.

13. Soukromí a Cookies

13.1 Používání našeho webu se řídí také našimi Zásadami o cookies a Ochranou osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese Zásady o cookies a Zásady ochrany osobních údajů . Tyto zásady jsou do Podmínek pro použití začleněny tímto odvoláním.

14. Změny těchto Podmínek pro použití

14.1 Tyto Podmínky pro použití můžeme kdykoli změnit. Jakékoli takové změny se stanou pro Vás závazné při prvním použití našeho webu po provedení změn. Proto se doporučuje čas od času zkontrolovat tuto stránku.

14.2 V případě jakéhokoli rozporu mezi aktuální verzí těchto Podmínek pro použití a předchozími verzemi budou platná a účinná ustanovení aktuální, pokud není výslovně uvedeno jinak.

15. Kontakt s námi

15.1 Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám prosím e-mail na [email protected] nebo pomocí kterékoli z metod poskytovaných na naší kontaktní stránce

16. Komunikace od nás

16.1 Pokud máme Vaše kontaktní údaje (např. pokud máte účet), můžeme občas zaslat důležité upozornění e-mailem. Taková oznámení se mohou týkat záležitostí zahrnujících mimo jiné změny služby, změny těchto Podmínek pro použití Obchodních podmínek a změn ve Vašem účtu.

16.2 Nikdy vám neposíláme marketingové e-maily jakéhokoliv druhu bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud udělíte takový souhlas, můžete se kdykoli odhlásit. Všechny marketingové e-maily, které Vám zasíláme, obsahují odkaz na odhlášení. Možnosti e-mailového marketingu lze také změnit v sekci Komunikační centrum . Pokud se odhlásíte od odebírání emailů od nás, může trvat až 7 pracovních dnů, než budeme schopni vyhovět Vaší žádosti. Během této doby můžete od nás dostávat emaily i nadále.

16.3 V případě otázek nebo stížností na komunikaci od nás (včetně, ale ne výlučně marketingových e-mailů) neváhejte nás prosím kontaktovat na [email protected] nebo prostřednictvím kontaktní stránky.

17. Ochrana dat

17.1 Veškeré osobní údaje, které můžeme shromáždit, budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o Ochraně osobních údajů z roku 1998 a Vašimi právy a našimi povinnostmi podle tohoto zákona.

17.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:

17.2.1 Poskytnutí a správě Vašeho účtu;17.2.2 Zodpovězení na každou komunikaci, kterou nám pošlete;17.2.3 Zaslání důležitých upozornění, jak je podrobně uvedeno v článku 16;

17.3 Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám.

18. Zákon a soudní pravomoce

18.1 Tyto Smluvní podmínky a vztah mezi Vámi a námi (ať již smluvní či jiný) se řídí a vykládá v souladu s právem Anglie & Walesu.

18.2 Pokud jste spotřebitelem, budete mít prospěch z jakýchkoli závazných ustanovení zákona ve Vaší zemi trvalého pobytu. Nic ve výše uvedeném pododstavci 18.1 Vás nezbavuje nebo nesnižuje Vaše práva spotřebitele, aby se na tyto předpisy spoléhalo.

18.3 Pokud jste spotřebitelem, jakýkoli spor, kontroverze, řízení nebo nárok mezi Vámi a námi týkající se těchto Smluvních podmínek nebo vztahem mezi Vámi a námi (ať už smluvním či jiným) podléhá jurisdikci soudů v Anglii, Walesu, Skotsku nebo Severním Irsku, jak je určeno Vaším místem trvalého pobytu.

18.4 Pokud jste podnikatel, případné spory týkající se těchto Smluvních podmínek, vztah mezi Vámi a námi nebo jakýmikoli záležitostmi, které z tohoto plynou nebo s ním souvisejí (ať již smluvní či jiné) podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie & Walesu.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.